?

Log in

No account? Create an account
All Zrajmy Things in Life. [entries|archive|friends|userinfo]
zrajm

[ website | zrajm ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 14th, 2010|06:15 pm]
zrajm
Polymötet gick super! Good uppslutning och många (för mig & de flesta andra) nya ansikten.
linkReply