?

Log in

No account? Create an account
All Zrajmy Things in Life. [entries|archive|friends|userinfo]
zrajm

[ website | zrajm ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 24th, 2010|03:36 pm]
zrajm
Does anyone have a couple of 1GB 400MHz DDR SDRAM (184pins) to share? Ideally three. Name price. (GF's comp need an upgrade.)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: kjn
2010-01-24 10:15 pm (UTC)
Jag tror att jag har två stycken liggande i ett hörn (nåja, liggande i en dysfunktionell dator). Frågan är när de skulle kunna överlämnas.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: zrajm
2010-01-25 08:47 pm (UTC)

Oh!

Najs! Det lattaste vore val kanske isf att skicka dem? Eller du kanske kommer pa nasta fandommote i Uppsala? Bjuder garna pa en ohl som tack for hjalp.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kjn
2010-01-27 06:17 pm (UTC)

Re: Oh!

Skickar e-brev. Oklart när vi kommer upp till Uppsala nästa gång - det är lite långt att åka numera.
(Reply) (Parent) (Thread)